Риск мениджмънт в банките

АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Риск мениджмънт в банките” доразвива познанията на студентите, получените в общия курс по стратегически банков мениджмънт в посока операционализиране на риск мениджмънта. Проблемите на риск мениджмънта се разглеждат от позициите на съвременните постижения в банковата теорията и се базират на практиката на водещите банкови групи. Акцентира се върху управлението на критичните за банките рискове – кредитни, пазарни, лихвени, ликвидни, операционни. Дисциплината има предимно практическа насоченост и е съобразена с потребностите на българската банкова практика.

ТЕМИ
1. От стратегическия риск мениджмънт към операционализиране на рисковете
2. Процесна организация на риск мениджмънта в банките
3. Пазарни рискове в банките
4. Лихвени рискове при управлението на активите и пасивите
5. Ликвидният риск в банките
6. Кредитен риск мениджмънт в банките
7. Управление на кредитните портфейли
8.
Операционни рискове в банките

ОЦЕНЯВАНЕ


Справочникът „Финансови формули и таблици” (издание 2015 г., 2013 г. или 2011 г.) може да се ползва на изпита по „Риск мениджмънт в банките”.

 ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

 гл. ас. д-р Атанас Камеларов

Материали

Допълнителна информация
Семестриалните оценки на студентите от редовно и задочно обучение са качени в секция "Учебни материали" в сайта на ИУ-Варна.Назад