Финансова стратегия на корпорацията

АНОТАЦИЯ
Тази дисциплина формира знания и професионални умения, свързани със стратегическото финансово управление на корпорацията. Представени са теоретичните основи и методическия инструментариум при разработването на финансовата стратегия на предприятието. Изясняват се особеностите на стратегическото управление в основните области на финансовата дейност на фирмата: формиране на финансовите ресурси, инвестиционната стратегия, повишаване на финансовата сигурност и качеството на финансовото управление. Акцентира се и върху управлението и контрола при реализацията на финансовата стратегия на компанията.

ТЕМИ
1. Финансовата стратегия и нейната роля за финансовото развитие на предприятието
2. Стратегически финансов анализ
3. Система от стратегически цели на финансовата дейност на корпорацията
4. Разработване на програма за стратегическо финансово развитие на корпорацията
5. Стратегия за формиране на финансовите ресурси на корпорацията
6. Инвестиционна стратегия на корпорацията
7. Антикризисна финансова стратегия на корпорацията
8. Финансова стратегия на сливанията и поглъщанията
9. Моделиране на стратегически преобразования в организационната структура на финансовата дейност
10. Управление на реализацията на разработената финансова стратегия

ОЦЕНЯВАНЕ
Семестриално оценяване, сесийно оценяване и формиране на крайната оценка

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
х. доц. д-р Емилия Спасова Янакиева, х. ас. Мария Станкова

Материали

Курсов проект - редовно обучение, 2017 г.


Допълнителна информацияНазад