Дисциплини

Специалност „Финанси”

Теория на парите
Банкови сделки
Международни финанси
Научни изследвания
Персонални финанси

Въведение във финансите
Корпоративни финанси
Финансови инвестиции
Публични финанси - I част
Публични финанси - II част
Антикризисен мениджмънт

Въведение в банковото дело
Основи на застраховането
Осигурителни системи и фондове
Теория на финансовото
посредничество

Морско и карго застраховане

Специалност „Банков мениджмънт”

Банков маркетинг
Банков контролинг
Превенция на
нарушения в банките

Сравнителни банкови системи
Финансов инженеринг
Риск мениджмънт в банките

Стратегически банков мениджмънт
Управление на банковия персонал
Научни изследвания

Специалност „Корпоративни финанси”

Корпоративен
контролинг

Корпоративно ръководство

Финансови деривати
Капиталово бюджетиране
Дългосрочно финансиране на корпорациите
Корпоративно застраховане

Мениджмънт на банковите
корпорации

Финансова стратегия на
корпорацията

Магистърски семинар

Специалност „Публични финанси”

Икономика на
публичния сектор

Европейски публични финанси

Фондове за пенсионно
осигуряване

Управление на държавния дълг
Мита и митнически режими

Фискална политика и механизми
Социално подпомагане
Фискален федерализъм
Научни изследвания


Назад